Jogi nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT

BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy a www.astoriaoraplaza.hu oldalra látogatott. Jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek elfogadását jelenti még azon eset is, amennyiben Ön nem regisztrált igénybe vevője a Cornavin Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság - ”Szolgáltató”, ”Cornavin Hungary Kft.” - által üzemeltetett www.astoriaoraplaza.hu domain alatti internetes felületen - ”Webshop” - keresztül nyújtott szolgáltatásnak - ”Szolgáltatás”. A Webshop látogatása és használata tekintetében a jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt használati feltételek - "Használati Feltételek" -, valamint a Webshopon elérhető adatvédelmi tájékoztató - "Adatvédelmi Tájékoztató " -, regisztrált igénybe vevő esetén az Általános Szerződési Feltételekben, Felhasználói Kézikönyvben foglaltak az irányadóak, amelyeket Ön a Webshop használatával elfogad. Amennyiben nem fogadja el a Használati Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot, kérjük, hogy azonnal hagyja el a Webshopot és hagyjon fel annak használatával! A Webshop látogatására és használatára, valamint a Webshopon lévő információk felhasználására és a Webshopról elérhető linkekre a jelen Használati Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat az irányadó.

 

SZERZŐI JOG / VÉDJEGYEK / SZELLEMI ALKOTÁSOK

A Webshopra feltöltött tartalom és képek, a Webshopon megjelenő bármely – akár formálisan levédett, akár jelenleg levédés alatt álló, akár még be sem jelentett vagy formálisan le nem védett - szellemi tulajdon (védjegy, szerzői mű, stb.) – valamint a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi alkotás, így különösen a hozzá tartozó dokumentáció, forráskódok, adatbázisok, reklámfilmek, spotok, valamint szövegek, reklámszövegek, szlogenek, grafikák, koncepciók, vagy azok jellemző eleme, a koncepciók alapján készített tervek, vázlatok, bármilyen grafikai, vagy audio-,video anyag, ötlet stb. - ”Szellemi Alkotás” - Szolgáltató, vagy harmadik személyek kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, illetve ők azokhoz kapcsolódó valamennyi szerzői – személyhez fűződő és vagyoni – jognak jogosultjai.

A Webshopra feltöltött tartalom és képek, Szellemi Alkotások szerzői jogi védelem alatt állnak. A Webshopra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás jogosulatlan használata szerzői jogot, védjegyjogot és más jogokat is sérthet. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem szerez semmilyen jogot a tartalomra, Szellemi Alkotásra nézve, és a Webshopra feltöltött tartalmat csak az itt engedélyezett módon használhatja fel. Minden, itt nem szabályozott felhasználási mód a Cornavin Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Ön köteles változatlanul megtartani valamennyi szerzői jogi és egyéb kizárólagos jogra vonatkozó, a tartalomhoz kapcsolt jogkezelési adatot minden, az Ön által a tartalomról készített másolaton. A Webshopra feltöltött tartalmat tilos adásvétel, jogátruházás, engedményezés, felhasználási engedély, alfelhasználási engedély tárgyává tenni, továbbá tilos a Webshopra feltöltött tartalmat - az alábbiakban meghatározott letöltésen túlmenően - többszörözni, módosítani, nyilvánosan előadni, átdolgozni, terjeszteni vagy azt bármilyen más módon nyilvános vagy kereskedelmi célra felhasználni. A Webshopra feltöltött tartalomnak bármely más honlapra feltöltése, vagy számítógépi hálózatba való bármely célra történő betöltése kifejezetten tilos.

A Webshop a reklámokkal, és hirdetésekkel együtt teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A Webshopon felhasznált tartalmak s képek, Szellemi Alkotások szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni, figyelemmel a regisztrálást követően jogszerűen igénybe vevő felhasználásokra.

A Webshopról történő letöltést a Cornavin Hungary Kft. a következő esetekben engedélyezi:

- A letöltések csak személyes, nem kereskedelmi célra vehetőek igénybe
- A letöltött anyagokkal kapcsolatban Ön köteles betartani az összes vonatkozó jogszabályt, és az Ön felhasználási cselekményeit e jogszabályok korlátozzák.

Amennyiben Ön megsérti a jelen Használati Feltételek bármely részét, azonnal megszűnik az Ön engedélye a Webshop tartalmához való hozzáférésre és azonnal meg kell semmisítenie minden, a Webshopra feltöltött tartalomról készített másolatot.

Webshopunk elemei szerzői jogi, védjegyjogi, továbbá a tisztességtelen versenyt tiltó jogi védelem alatt állnak, azokat sem egészben, sem részben, semmilyen módon nem lehet másolni vagy utánozni, beleértve, de nem kizárólagosan a „framing” és a "tükröztetés" (mirroring) útján történő többszörözést is. A Webshopra feltöltött tartalom semmilyen részét nem lehet továbbközvetíteni, kivéve, ha minden egyes továbbközvetítéshez kifejezetten írásban hozzájárulunk.

Ön beleegyezik abba, hogy írásban értesíti a Cornavin Hungary Kft.-t, ha bármilyen jogosulatlan használatot vagy hozzáférést észlel a Webshopon, vagy annak tartalmában, vagy arról szerez tudomást, hogy a Webshop vagy annak tartalma bármilyen szerzői jogi, védjegyjogi rendelkezést vagy valamely harmadik személy jogait sérti

A jogellenes felhasználás a szellemi alkotásokra vonatkozó, polgári- illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. A Cornavin Hungary Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 

SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG - KIZÁRÁS

A jogszabály által előírt rendelkezések betartásán túlmenően nem szavatolunk azért, hogy a Webshopra feltöltött tartalom pontos, teljes, hasznos, időszerű, vagy megbízható; nem felelünk a használóhoz továbbított tartalom valóságáért, pontosságért, vagy teljességéért, továbbá a tartalom hibáiért, hiányaiért, a benne levő tévedésekért. Hasonlóképpen nem vállalunk felelősséget az adat- vagy információtovábbítás bármely okból történő megszakadásáért sem. Nem vállalunk felelősséget a Webshopon található vélemények, tanácsok vagy más tartalmi elemek helyénvalóságáért, teljességéért és hasznosságáért. A Webshopon található információk tájékoztató jellegűek.

Cornavin Hungary Kft. kizárja a felelősségét minden, a Webshopot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére, figyelemmel az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakra. Tehát amennyiben a Webshopot, illetve szervert ért támadás folytán az igénybe vevők, látogatók ideiglenesen téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

Nem állunk helyt a Webshop hibamentes, és folyamatos működéséért, valamint az esetleges tartalmat károsító hibákért, tekintettel az Általános Szerződési Feltételekben írt rendelkezésekre. Ha a Webshop használata azzal az eredménnyel jár, hogy adatokat vagy képeket kell kijavítani vagy kicserélni,úgy ezen javítások vagy cserék költségeiért nem vállalunk felelősséget.

A Webshop és a Webshopra feltöltött tartalom a feltöltés időpontjának készültségi fokán áll, a tartalom sem minőségi, sem egyéb kellékeiért felelősséget nem vállalunk. Kizárjuk a felelősséget az üzleti hasznosíthatóságért, és azért, ha a Webshopra nem általunk feltöltött tartalom harmadik személy jogába ütközne, továbbá - a jogszabályok által megengedett körben - kizárjuk a felelősséget azért, ha a Webshop és a Webshopra feltöltött tartalom harmadik személy jogába ütközne.

Nem vállalunk továbbá felelősséget a honlap megtekintésére használt internet szolgáltatás, vagy a számítógépes eszközök működéséért. Nem vállalunk felelősséget azért sem, hogy a honlap kompatibilis az Ön számítógépével.

Nem vállalunk felelősséget a Webshop és a tartalom használatából vagy a használat meghiúsulásából eredő semmilyen kárért, így többek között az előre nem látható károkért, a következmény- károkért, ideértve az elmaradt hasznot, az adatvesztésből, vagy a szolgáltatás megszakadásából eredő károkat, még abban az esetben sem, ha kifejezetten felhívták a figyelmünket az ilyen károk bekövetkezésének a veszélyére.

Egyes államok jogrendje érvénytelennek tekinti a felelősség korlátozását vagy kizárását; ebben az esetben a szavatosság és a felelősség kizárására vonatkozó fenti szabályok Önre nem vonatkoznak. Ezen államokban a felelősségünk a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékig korlátozott.

Ön tisztában van azzal, hogy a Webshopot, beleértve annak tartalmát, Ön a saját felelősségére használja. Ha Ön nem elégedett a Webshoppal, vagy annak tartalmával, kérjük, haladéktalanul hagyjon fel a Webshop használatával!

 

KÜLSŐ HONLAPOK/WEBSHOPOK

A Webshop tartalmazhat harmadik személyek honlapjára,Webshopjára - "Külső Honlapok/Webshopok" - mutató linkeket. E linkek csupán az Ön kényelmét szolgálják, a Külső Honlapok/Webshopok tartalmát mi nem ellenőriztük és nem hagytuk jóvá. A Külső Honlapokat/Webshopokat más személyek fejlesztik, és más személyek határozzák meg azok tartalmát. Amennyiben bármilyen aggálya van a Külső Honlap/Webshop tartalmával, az azokra mutató linkekkel kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba az adott Külső Honlap/Webshop fenntartójával vagy webmesterével. Nem felelünk semmilyen, link útján kapcsolt Külső Honlap/Webshop tartalmáért, és nem teszünk semmilyen helytállásra vonatkozó nyilatkozatot a Külső Honlap/Webshop tartalmával vagy bármely oda feltöltött anyag valósághű, pontos voltával kapcsolatban. Fájlok bármely Honlapról/Webshopról történő letöltésekor kérjük, legyen elővigyázatos és védje számítógépét a vírusoktól vagy más fertőző programoktól. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön Külső Honlapokhoz/Webshophoz vezető linkekre kattint, azt saját felelősségére teszi.

 

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK BETARTÁSA KÜLFÖLDRŐL TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT ESETÉN

Webshopunkat a www.astoriaoraplaza.hu domain név alatt, azaz a .hu alá bejegyzett domain név alatt működtetjük, és a Webshop müködése Magyarország területére irányul. Tájékoztatjuk, hogy nem vállalunk felelősséget azért, hogy a Webshopra feltöltött tartalom letölthető, látogatható, vagy a használatra alkalmas Magyarországon kívül is. Amennyiben Ön a Webshopot Magyarországon kívülről látogatja, tájékoztatjuk, hogy azt saját felelősségére teszi. Függetlenül attól, hogy Ön a Webshopunkat Magyarország területéről vagy azon kívülről látogatja, Önt terheli annak felelőssége, hogy biztosítsa, hogy a Webshopot az Önre irányadó jogrendszer szabályaival összhangban használja.

 

A WEBSHOP LÁTOGATÁSÁNAK KORLÁTAI

A Webshop müködése nem irányul olyan személyek felé, akiknek az alkalmazandó jogszabályok a Webshop látogatását bármilyen okból tiltják. Ha az Ön számára tiltott a Webshop látogatása, kérjük, haladéktalanul hagyjon fel a Webshop látogatásával!

A jelen Jogi Nyilatkozat nem minősül jogi tanácsadásnak: ha a Webshoppal, annak látogatásával vagy a jelen Jogi Nyilatkozattal kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, forduljon jogi tanácsadóhoz.

 

A SZÁMÍTÓGÉP MEREVLEMEZÉN AUTOMATIKUSAN ELHELYEZHETŐ INFORMÁCIÓ

A Webshopról történő letöltésekor kisméretű adatfájlok (cookie) települhetnek a felhasználó, igénybe vevő számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ilyen esetekben a webszerverünk olyan nem személyes információkat rögzíthet, mint például a látogatásának napja és időpontja, meglátogatott oldalak, a mi Webshopunkra küldő weboldal címe, használt böngészőprogram (Internet Explorer, Firefox, GoogleChrome stb.), az operációs rendszerének a típusa (Windows, Mac OS), vagy az internetes hozzáférhetőségének a szolgáltatója. ). Ha Ön nem regisztrálja magát a Webshopon, akkor az Önről gyűjtött információkat névtelenül fogjuk tartani. A legtöbb böngészővel lehetősége nyílik arra, hogy a cookie-kat törölje a számítógépéről, megakadályozza azok telepítését, illetve hogy figyelmeztetést kapjon, mielőtt a cookie tárolásra kerül az Ön gépén. Kérjük, szíveskedjék böngészője használati utasításait áttanulmányozni ezen funkciók megismerése érdekében. Felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k eltávolítása vagy elhelyezésük megakadályozása gátolhatja Önt Webshopunk teljeskörű használatában. Lehetséges, hogy le kell töltenie valamilyen alkalmazást vagy át kell állítani valamilyen biztonsági beállítását ahhoz, hogy a Webshopon lévő valamely információhoz hozzáférhessen.

 

KISKORÚAK VÉDELME

Gyermekek is használhatják Webshopunkat és igénybe vehetik szolgáltatásainkat szülői vagy törvényes képviselői felügyelet mellett. Felhívjuk a figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján kiskorú érvényes jognyilatkozatot bizonyos esetekben csak törvényes képviselője - szülője - beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával tehet, bizonyos esetekben pedig a törvényes képviselő - szülő - jogosult a kiskorú helyett jognyilatkozatot tenni. A jelen Használati Feltételeket ebben az esetben a törvényes képviselő - szülő - köteles elfogadni. A személyes adatok megadásakor a szülő vagy törvényes képviselő tölti ki a bejelentkező nyilatkozatot.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Jelen Használati Feltételekre Magyarország joga az irányadó, ide nem értve a nemzetközi magánjogi kollíziós szabályokat. Jogszabály eltérő kötelező rendelkezésének hiányában Ön kifejezetten aláveti magát Magyarország bíróságai kizárólagos joghatóságának. Ha jelen Használati Feltételek bármely rendelkezését egy erre hatáskörrel rendelkező bíróság érvénytelennek nyilvánítja, vagy az megszűnik a fenti, megszüntetésről szóló kikötés alapján, ezen részleges érvénytelenség vagy megszűnés nem érinti a Használati Feltételek további részeinek érvényességét.

Amennyiben jelen Használati Feltételek valamely rendelkezését nem alkalmazzuk, vagy nem érvényesítjük, az nem minősül a Használati Feltételek adott vagy más rendelkezésében foglalt jogról való lemondásnak. A joglemondás csak kifejezett és írásba foglalt nyilatkozat útján hatályos, és az adott jogról való lemondás nem tekinthető más jogról való lemondásnak.